GII THIU CHUNG
C^ong ty TNHH Ch to cn cu Yuanwang Giang T^o (trc là nhà máy Yuanwang ) chuyên sn xut cn cu bn tàu vi lch s 40 nam, chuyên khai thác, thit k, sn xut và lp dt sn phm. C^ong ty có lc lng k thut mnh, có dng b thit b sn xut ln và thit b kim soát. Có th cung cp khai thác thit k, kim soát ch to và hoàn thin dch v sau bán hàng v cn cu cho khách hàng. Sn phm ch yu có: cn cu kiu c dnh ti bn tàu, cn cu thy lc chng cháy n, cn cu ng mm và các loi du xúc vv. Cht lng sn phm tt, an toàn có dm bo, giá c hp l'y, có dt dim da dng và hiu sut cao.Khách hàng Vit Nam có C^ong ty C phn Cng dm Ninh Bình, c^ong ty xi mang COTEC Vit Nam v v.